Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos referatai

Tarptautinės ekonomikos referatai (302 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjungos (ES) tarptautinė prekyba

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) tarptautinė prekyba. Kliūčių šalinimas ir spartesnis augimas. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) tarptautinės prekybos partneriai. Pasaulio prekybos organizacija. Europos Sąjungos (ES) išorinės rinkos pasiekimai. Europos Sąjungos (ES) ir pasaulinis darbo pasidalijimas. Lietuvos stojimas į Europos Sąjungos (ES) ir prekybos restruktūrizavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-03-14
 • Europos Sąjungos (ES) užsienio ryšiai

  Užsienio ryšiai ir Ekonominė Bendrija (EB)/Europos Sąjunga (ES). Bendrijos kompetencija sudarinėti tarptautines sutartis. Prekyba. Priemonės. Vystymą remiantis bendradarbiavimas. Susitarimai apskritai: tarybos, komisijos ir parlamento vaidmuo. Sutarčių sudarymo procedūros. Prekybiniai susitarimai. Asociacijos sutartys. Sutartys dėl įstojimo.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-05-13
 • Europos Sąjungos (ES) valiutos vienetas euras: perspektyvos ir pavojai Lietuvos ekonomikai

  Įvadas. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) bendroji valiuta – euras. Lietuvos kelias euro įvedimo link. Euro įvedimas Lietuvoje. Svarbiausi darbai rengiantis įvesti eurą. Euro teikiama nauda. Prekybos didėjimas dėl kliūčių jai sumažinimo. Palūkanų lygių supanašėjimas. Kainų skaidrumas. Euro įvedimo minusai. Ekonomikos politikos priemonių praradimas. Nedidelė verslo ciklų koreliacija. Gyvenimo su nedidelėmis palūkanomis pavojai. Vienkartinės išlaidos dėl euro įvedimo. Kainų kilimas dėl euro įvedimo. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-05-09
 • Europos Sąjungos (ES) vartojimo išlaidų pagal produktų grupes pokyčių senosiose ir naujosiose Europos Sąjungos (ES) narėse palyginamoji analizė

  Įvadas. Bendras vidaus produktas (BVP). Vartojimo išlaidų pagal produktų grupes pokyčių senosiose ir naujosiose Europos Sąjungos (ES) narėse palyginamoji analizė. Vartojimo išlaidos – iš viso. Vartojimo išlaidos maisto prekėms ir nealkoholiniams gėrimams. Alkoholiniai gėrimai, tabakas ir narkotikai. Drabužiai ir avalynė. Namų ūkio išlaidų rodikliai. Būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro išlaidų rodikliai. Būsto apstatymo, namų ūkio įrangos ir kasdienės namų priežiūros rodikliai. Išlaidos, skirtos sveikatai. BVP vienam gyventojui, išreikštas perkamosios galios standartu (PGS). Vartojimo išlaidų rodikliai. Būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro išlaidų rodiklių analizė. Būsto apstatymo, namų ūkio įrangos ir kasdienės namų priežiūros rodiklių analizė. Sveikatos išlaidų rodiklių analizė. BVP vienam gyventojui, išreikšto perkamosios galios standartu (PGS), rodiklių analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(32 puslapiai)
  2009-05-21
 • Europos Sąjungos (ES) veikla

  Bendros erdvės sienos. Kur geriau: užsienyje ar Lietuvoje? Europos Sąjungos (ES) veiklos apibūdinimas? Socialinis matmuo. Užimtumo politika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-22
 • Europos Sąjungos (ES) vidaus rinka

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkos kūrimas. Pagrindiniai vidaus rinkos principai. Laisvas prekių judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Kliūčių laisvam judėjimui šalinimas. Fizinės kliūtys (sienų kontrolė). Techninės kliūtys. Techninių kliūčių šalinimas paslaugų sektoriuje. Techninių kliūčių šalinimas laisvo asmenų judėjimo sektoriuje. Mokesčių kliūtys. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-11-17
 • Europos Sąjungos agrarinė rinka

  Įvadas. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir bendrosios žemės ūkio rinkos susiformavimas. Bendra žemės ūkio rinka. BŽŪP reformos. BŽŪP pasekmės. Žemdirbių patiriamos pasekmės. Vartotojų patiriamos pasekmės. Užsienio šalių patiriamos pasekmės. Žemės ūkio produktų rinkos reguliavimas. Europos Sąjungos agrarinės politikos įtaka Lietuvos žemės ūkiui. PHARE programa. SAPARD programa. Išvados ir pasiūlymai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2008-03-14
 • Europos sąjungos ekonominės erdvės plėtra

  Įvadas. Kas yra Europos Ekonominė Erdvė? Europos ekonominės erdvės plėtros istorija, dabartis ir perspektyvos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-21
 • Europos sąjungos pagrindinės institucijos ir jų veikla

  Įvadas. Europos parlamentas. Europos sąjungos taryba. Europos komisija. Europos teisingumo teismas. Audito rūmai. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos sąjungos ombudsmenas. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-03-14
 • Europos Sąjungos užimtumo didinimo politikos principai ir problemos

  Įvadas. "Lisabonos strategija" ir Europos sąjungos socialinis fondas. Europos Sąjungos valstybių narių užimtumo politikos pagrindas. Prioritetai vykdant užimtumo politiką. Pritraukti į darbo rinką ir joje išlaikyti daugiau žmonių, padidinti darbo jėgos pasiūlą ir modernizuoti socialinės apsaugos sistemas. Gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą prisitaikyti. Didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą tobulinant švietimą ir įgūdžius. Mokymasis visą gyvenimą. Perėjimas prie mokymosi visą gyvenimą. Mokymosi būdai. Europos tarybos rekomendacijos dėl valstybių narių užimtumo politikos įgyvendinimo. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-12-04
 • Europos Sąjungos užimtumo strategija

  Įvadas. Lisabonos strategija. Lisabonos strategijos uždaviniai. Socialinės politikos darbotvarkės pažanga. Lisabonos strategija ir vietinis lygmuo. Lisabonos tikslų įgyvendinimas per struktūrinius fondus. Užimtumo gairės. Europos strategija. Visiškas užimtumas. Darbo kokybės ir našumo gerinimas. Socialinės sanglaudos ir įtraukimo stiprinimas. Užimtumo politikos veiksmų prioritetai. Skatinamosios ir prevencinės priemonės bedarbiams ir neveikliems žmonėms. Darbo vietų kūrimas ir verslumas. Pradėti permainas ir skatinti prisitaikomumą ir mobilumą darbo rinkoje. Skatinti žmogiškojo kapitalo raidą ir visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. Didinti darbo jėgos pasiūlą ir skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą. Lyčių lygybė. Skatinti palankių sąlygų darbo rinkoje neturinčių žmonių integraciją ir kovoti su jų diskriminavimu. Darbo apsimokėjimas didinant darbo patrauklumą. Nedeklaruojamą darbą paversti reguliariu užimtumu. Kovoti su regioniniais užimtumo skirtumais. Efektyvus valdymas ir partnerystė įgyvendinant užimtumo gaires. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2006-01-10
 • Europos Sąjungos vidaus rinka

  Įvadas. Europos Sąjungos ekonominė integracija. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Keturios laisvės: ekonominės integracijos prielaidos. Laisvas darbo jėgos judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Laisvas prekių judėjimas. Europos Sąjungos (ES) rinkos ekonominiai pasiekimai. Nauda bendrijai ir valstybėms narėms. Nauda verslui. Nauda piliečiams. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-15
 • Europos Sąjungos vidaus rinka ir Lietuva

  Įvadas. Ekonominė integracija. Laisvoji prekybos erdvė. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Europos sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkos kūrimas. Lietuvos derybos dėl įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) poveikio verslui apžvalga. Kas patiria didžiausią ekonominės integracijos poveikį? Kam naudinga, o kam nuostolinga ekonominė integracija? Narystės Europos Sąjungoje (ES) poveikis įmonių veiklai. Konkurencingumas. Integracijos poveikis gamybos veiksniams. Integracijos poveikis paklausos sąlygomis. Integracija ir vyriausybės politika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-03-17
 • Faktoringas. Faktoringo operacijų vaizdavimas

  Įvadas. Faktoringo samprata. Faktoringo rūšys. Įmonių grupės, besinaudojančios faktoringu. Faktoringas valstybės viduje. Ekonominė nauda. Tarptautinis faktoringas. Faktoringo rinka. Faktoringo sąlygos. Faktoringo rinkos apžvalga. Faktoringo operacijų vaizdavimas finansinėje apskaitoje. Faktoringo su regreso teise operacijų vaizdavimas finansinėje apskaitoje. Faktoringo be regreso teisės operacijų vaizdavimas finansinėje apskaitoje. Faktoringo operacijų pripažinimas mokesčių tikslais. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2008-12-04
 • Gains from international trade. Foreign trade balance

  Darbas anglų kalba. Tarptautinė prekyba. Introduction. International Trade. Trade Restrictions. Net Exports (Trade Balance). Net Export Function. Asia and Europe recorded higher merchandise export growth than import growth in 2006. World merchandise trade is still characterised by intra-regional flows. Conclusion.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2008-06-03
 • Globali prekyba, globalinės rinkos

  Įvadas. Tarptautinė (globalinė) prekyba. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos pobūdis. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė sandara. Tarptautinė darbo organizacija (TDO). Darbo įstatymai ir darbo rinkos reguliavimas. Aktyvios darbo rinkos programos. Ekologinio ūkininkavimo galimybės, rinkos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-11-12
 • Globalinė prekyba

  Įvadas. Globalizacija. Tarptautinės prekybos samprata. Prekybos globalizacijos istorija. Tarptautinė prekyba. Valstybių įsitraukimas į tarptautinę prekybą. Europos Sąjungos (ES) atsakas į prekybą. Stiprus įsitraukimas į globalizaciją. Globalinės prekybos tvarkos atsiradimas. Globalinių prekybos ryšių įtaka. Pagrindinių pasaulio prekybos rodiklių kitimo pastaraisiais metais įvertinimas. Tarptautinės prekybos plėtros tendencijos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2007-06-28
 • Globalisation (2)

  Darbas anglų kalba. Globalizacija. Introduction. The main part. When did globalisation begin? Who are the players?Thinkers. Economic globalization. Conclussion.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-28
 • Globalizacija (2)

  Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacijos veiksniai. Globalizacijos veiksnių įtaka konkurencingumui. Tarptautinio verslo formos. Tarptautinių įmonių vaidmuo. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-23
 • Globalizacija: Globalizacijos samprata. Konkurencingumas. Tarptautinio verslo rizikos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Globalizacija. Globalizacijos formos. Globalizacija ir konkurencingumas. Tarptautinis verslas. Tarptautinio verslo rizikos. Rizikos rūšys ir jų analizė. Tarptautinio verslo rizikos sprendimo būdai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-03-04
Puslapyje rodyti po