Šperos.lt > Ekonomika > Tarptautinė ekonomika > Tarptautinės ekonomikos tyrimai
Tarptautinės ekonomikos tyrimai

(4 darbai)

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bendrąjį vidaus produktą (BVP) įtakojantys veiksniaiEkonominis etapas. Statistinis etapas. Grafinė duomenų analizė. Matematinės regresijos lygties išraiškos pasirinkimas. Multikolinearumo tikrinimas. Įverčių skaičiavimas MKM metodu (Excel programa). Statistiškai reikšmingų veiksnių parinkimo procedūra. Heteroskedastiškumo tikrinimas. Autokoreliacijos tikrinimas. Gauto ekonometrinio modelio taikymas analizei. Priedai. Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir jį lemiančių veiksnių dydžių dinamika. Histogramos. Aprašomosios statistikos. Trendai. Multikolinearumo tikrinimas. Porinių regresijų matrica. VIF statistikos. Regresijos lygties duomenys prieš atliekant kintamųjų parinkimo procedūrą. Regresijos lygties duomenys atlikus kintamųjų parinkimo procedūrą. Heteroskedastiškumo grafinis testas. Park testas. Skaityti daugiau
Tarptautinės prekybos apskaita ir analizėUžduoties tikslas: išanalizuoti pasirinktos prekės šiuo atveju Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai (KN2) importo/įvežimo ir eksporto/išvežimo srautus. Uždaviniai: Apskaičiuoti ir pateikti pirmąjį duomenų rinkinį apibūdinančias skaitines charakteristikas: vidurkį, dispersiją (parodo duomenų sklaidą (variable)), modą (dažniausiai pasikartojantis), medianą (vidurinis variacinės eilutės narys), kvartilius (variacinės eilutės ketvirčiai), pirmą ir paskutinį variacinės eilutės narius. Trumpai pakomentuoti gautas reikšmes. Išanalizuoti, ar Lietuvos Respublikos stojimas į Europos Sąjungą (ES) turėjo įtakos prekių srautams: ar Lietuvos Respublikai (LR) įstojus į Europos Sąjungą (ES), pakito tabako importo/įvežimo ir eksporto/išvežimo srautų didėjimo/mažėjimo laike tendencijos. Išanalizuoti 2004–2007 metais importuotų/įvežtų ir eksportuotų/išvežtų tabako prekių procentinį pasiskirstymą pagal šalis. Palyginti, ar statistiškai reikšmingai skiriasi vidutiniai mėnesio srautai iš dviejų šalių, iš kurių importuojama/įvežama daugiausia atitinkamų prekių ir srautai į dvi šalis, į kurias daugiausia atitinkamų prekių eksportuojama/išvežama. Išvados. Skaityti daugiau
Technologijų perdavimo svarba nacionaliniame ir tarptautiniame konteksteTarptautinio verslo samprata. Nacionalinio verslo samprata. Technologinė verslo aplinka. Technologijų perdavimo procesas. Technologijų perdavimo būdai. Technologijos sudėtingumas. Sąlygos perduodančioje ir perimančioje šalyje. Multinacionalinių kompanijų galia. Vietinių kompanijų galia. Technologinių mainų kainodara. Klausimų reikalingumo instrumentarijuje pagrindimas. Tyrimas "Technologijų perdavimas nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste". Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir jų interpretacija. Priedai (2). Skaityti daugiau
Tiesioginių užsienio investicijų ekonometrinis modelis ir analizėĮvadas. Tikslas: atlikti tiesioginių užsienio investicijų ekonometrinę analizę ir padaryti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje prognozę. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų kitimo 2000–2007 metais apžvalga ir analizė. Veiksnių, lemiančių tiesiogines užsienio investicijas, analizė. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Bendrasis vidaus produktas.Infliacija. Nedarbo lygis. Tiesioginių užsienio investicijų duomenų charakteristikos. Koreliacijos koeficientas. Pasikliautinieji intervalai. Hipotezių tikrinimas. Modelio sudarymas ir prognozė. Tiesinės regresijos lygties sudarymas. Determinacijos koeficientas. Prognozė. Išvados. Skaityti daugiau