Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjungos (ES) žmogiškieji ištekliai: pasiskirstymas ir kaita

  Įvadas. Europos Sąjungos žmogiškųjų išteklių tyrimas ir metodika. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Darbo metodai. Europos Sąjungos žmogiškieji ištekliai. Žmogiškųjų išteklių skaičius, jų struktūra ir tankumas. Žmogiškųjų išteklių demografinė struktūra. Žmogiškųjų išteklių socialinė struktūra. Natūralusis gyventojų judėjimas. Migracija ir "protų nutekėjimas". Išvados. Anotacija. Summary.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-12-14
 • Europos Sąjungos agrarinė rinka

  Įvadas. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir bendrosios žemės ūkio rinkos susiformavimas. Bendra žemės ūkio rinka. BŽŪP reformos. BŽŪP pasekmės. Žemdirbių patiriamos pasekmės. Vartotojų patiriamos pasekmės. Užsienio šalių patiriamos pasekmės. Žemės ūkio produktų rinkos reguliavimas. Europos Sąjungos agrarinės politikos įtaka Lietuvos žemės ūkiui. PHARE programa. SAPARD programa. Išvados ir pasiūlymai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2008-03-14
 • Europos sąjungos ekonominės erdvės plėtra

  Įvadas. Kas yra Europos Ekonominė Erdvė? Europos ekonominės erdvės plėtros istorija, dabartis ir perspektyvos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-21
 • Europos sąjungos pagrindinės institucijos ir jų veikla

  Įvadas. Europos parlamentas. Europos sąjungos taryba. Europos komisija. Europos teisingumo teismas. Audito rūmai. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos sąjungos ombudsmenas. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-03-14
 • Europos Sąjungos užimtumo didinimo politikos principai ir problemos

  Įvadas. "Lisabonos strategija" ir Europos sąjungos socialinis fondas. Europos Sąjungos valstybių narių užimtumo politikos pagrindas. Prioritetai vykdant užimtumo politiką. Pritraukti į darbo rinką ir joje išlaikyti daugiau žmonių, padidinti darbo jėgos pasiūlą ir modernizuoti socialinės apsaugos sistemas. Gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą prisitaikyti. Didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą tobulinant švietimą ir įgūdžius. Mokymasis visą gyvenimą. Perėjimas prie mokymosi visą gyvenimą. Mokymosi būdai. Europos tarybos rekomendacijos dėl valstybių narių užimtumo politikos įgyvendinimo. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-12-04
 • Europos Sąjungos užimtumo strategija

  Įvadas. Lisabonos strategija. Lisabonos strategijos uždaviniai. Socialinės politikos darbotvarkės pažanga. Lisabonos strategija ir vietinis lygmuo. Lisabonos tikslų įgyvendinimas per struktūrinius fondus. Užimtumo gairės. Europos strategija. Visiškas užimtumas. Darbo kokybės ir našumo gerinimas. Socialinės sanglaudos ir įtraukimo stiprinimas. Užimtumo politikos veiksmų prioritetai. Skatinamosios ir prevencinės priemonės bedarbiams ir neveikliems žmonėms. Darbo vietų kūrimas ir verslumas. Pradėti permainas ir skatinti prisitaikomumą ir mobilumą darbo rinkoje. Skatinti žmogiškojo kapitalo raidą ir visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. Didinti darbo jėgos pasiūlą ir skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą. Lyčių lygybė. Skatinti palankių sąlygų darbo rinkoje neturinčių žmonių integraciją ir kovoti su jų diskriminavimu. Darbo apsimokėjimas didinant darbo patrauklumą. Nedeklaruojamą darbą paversti reguliariu užimtumu. Kovoti su regioniniais užimtumo skirtumais. Efektyvus valdymas ir partnerystė įgyvendinant užimtumo gaires. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2006-01-10
 • Europos Sąjungos vidaus rinka

  Įvadas. Europos Sąjungos ekonominė integracija. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Keturios laisvės: ekonominės integracijos prielaidos. Laisvas darbo jėgos judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Laisvas prekių judėjimas. Europos Sąjungos (ES) rinkos ekonominiai pasiekimai. Nauda bendrijai ir valstybėms narėms. Nauda verslui. Nauda piliečiams. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-15
 • Europos Sąjungos vidaus rinka ir Lietuva

  Įvadas. Ekonominė integracija. Laisvoji prekybos erdvė. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Europos sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkos kūrimas. Lietuvos derybos dėl įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) poveikio verslui apžvalga. Kas patiria didžiausią ekonominės integracijos poveikį? Kam naudinga, o kam nuostolinga ekonominė integracija? Narystės Europos Sąjungoje (ES) poveikis įmonių veiklai. Konkurencingumas. Integracijos poveikis gamybos veiksniams. Integracijos poveikis paklausos sąlygomis. Integracija ir vyriausybės politika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-03-17
 • Faktoringas. Faktoringo operacijų vaizdavimas

  Įvadas. Faktoringo samprata. Faktoringo rūšys. Įmonių grupės, besinaudojančios faktoringu. Faktoringas valstybės viduje. Ekonominė nauda. Tarptautinis faktoringas. Faktoringo rinka. Faktoringo sąlygos. Faktoringo rinkos apžvalga. Faktoringo operacijų vaizdavimas finansinėje apskaitoje. Faktoringo su regreso teise operacijų vaizdavimas finansinėje apskaitoje. Faktoringo be regreso teisės operacijų vaizdavimas finansinėje apskaitoje. Faktoringo operacijų pripažinimas mokesčių tikslais. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2008-12-04
 • Feminizmo įtaka tarptautinei ekonomikai

  Įvadas. Feminizmas. Feminizmo samprata. Feministinių teorijų įvairovė. Liberalusis feminizmas. Marksistinis feminizmas. Radikalusis feminizmas. Socialistinis feminizmas. Moterys ekonomikoje. Moterys Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Moterų užimtumas ir skaičius valstybės valdyme. Moterų nedarbas ir darbo užmokestis. Moters vaidmuo priimant sprendimus ekonominėje veikloje. Išvados. PowerPoint pristatymas (18 skaidrių). Feminizmo reikšmė tarptautinei ekonomikai.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(11 puslapių)
  2009-05-20
 • Finansinė globalizacija

  Įvadas. Bendrai apie globalizaciją. Finansinės globalizacijos istorija. Ankstesnės globalizacijos bangos. Pirmoji globalizacijos banga: 1870 – 1914 metai. Atsitraukimas prie nacionalizmo: 1914 – 1945 metai. Antroji globalizacijos banga: 1945 – 1980 metai. Naujoji globalizacijos banga. Kintanti prekybos struktūra. Globalizacija verslo srityje. Antrojo pasaulinio karo pasekmės. Tarptautinės finansinės organizacijos. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio bankas. Pasaulio banko funkcijos. Pasaulio bankas ir Lietuva. Įrodymai, kad globalizacija vyksta. Politika. Viešosios tvarkos palaikymas. Krašto gynyba. Ekonomika. Kultūra. Tarptautinės organizacijos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-06-09
 • Finansinės galios įtakojančios tarptautinį verslą

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti finansines galias, įtakojančias tarptautinę prekybą; konkrečios įmonės pavyzdžiu išnagrinėti tarptautinės plėtros strategiją. Valstybės ekonominė politika. Tarptautinė prekyba. Valstybės vykdomas ekonominės veiklos reguliavimas; fiskalinės ir monetarinės politikos įtaka tarptautinei prekybai. Prekybos barjerai. Ekonominiai tarifų padariniai (protekcinių muitų). Tiesioginis efektas (padarinys). Netiesioginis efektas (padarinys). Akcizo mokestis. Argumentai už protekcionizmą. Pigi darbo jėga užsienyje. Fiskalinės ir monetarinės politikos suderinamumas. Įmonės tarptautinės plėtros strategijos parinkimas konkrečios įmonės pavyzdžiu. UAB "X" charakteristika. Priežastys paskatinusios firmą UAB "X" skverbtis į užsienio rinkas. Veiksniai įtakojantys įmonės veiklos internacionalizavimo procesą. Išoriniai veiksniai lemiantys firmos UAB "X" tarptautinę veiklą. PEST analizė. Vidiniai veiksniai lemiantys firmos UAB "X" skverbimąsi į tarptautines rinkas. Skverbimosi būdų į užsienio rinkas prieinamumas firmai UAB "X". Tarptautinio verslo strategijos įgyvendinimo etapai. Optimaliausias pirminis skverbimosi į užsienio rinkas būdas. Tolimesnės tarptautinio verslo ir firmos internacionalizavimo strategijos formulavimas. Kokybės sistemos nauda firmoje UAB "X". Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-04-22
 • Fines de aplicación de las Normas contables internacionales

  Tarptautiniai verslo standartai. Darbas ispanų kalba. Fines de aplicación de las Normas contables internacionales. Norma Internacional de Información Financiera nº 3 (NIIF 3). Concepto, naturaleza y fundamento del fondo de comercio. Valoración de empresas. Regulación en Lituania. Fondo de comercio. Estados financieros consolidados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2006-10-31
 • Gains from international trade. Foreign trade balance

  Darbas anglų kalba. Tarptautinė prekyba. Introduction. International Trade. Trade Restrictions. Net Exports (Trade Balance). Net Export Function. Asia and Europe recorded higher merchandise export growth than import growth in 2006. World merchandise trade is still characterised by intra-regional flows. Conclusion.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2008-06-03
 • Globali prekyba, globalinės rinkos

  Įvadas. Tarptautinė (globalinė) prekyba. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos pobūdis. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė sandara. Tarptautinė darbo organizacija (TDO). Darbo įstatymai ir darbo rinkos reguliavimas. Aktyvios darbo rinkos programos. Ekologinio ūkininkavimo galimybės, rinkos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-11-12
 • Globalinė prekyba

  Įvadas. Globalizacija. Tarptautinės prekybos samprata. Prekybos globalizacijos istorija. Tarptautinė prekyba. Valstybių įsitraukimas į tarptautinę prekybą. Europos Sąjungos (ES) atsakas į prekybą. Stiprus įsitraukimas į globalizaciją. Globalinės prekybos tvarkos atsiradimas. Globalinių prekybos ryšių įtaka. Pagrindinių pasaulio prekybos rodiklių kitimo pastaraisiais metais įvertinimas. Tarptautinės prekybos plėtros tendencijos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2007-06-28
 • Globalinių problemų ekonominiai aspektai

  Aplinkos taršos (ekologinė) problema. Globalinės energetikos problemos. Globalinės maisto problemos. Globalinės demografinės problemos. Globalinė atliekų problema. Urbanizacija ir jos problema.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2007-04-05
 • Globalisation (2)

  Darbas anglų kalba. Globalizacija. Introduction. The main part. When did globalisation begin? Who are the players?Thinkers. Economic globalization. Conclussion.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-28
 • Globalisation (3)

  Darbas anglų kalba. Globalizacijos pagrindai. Pliusai ir minusai.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-06-11
 • Globalisation (4)

  Darbas anglų kalba. Globalizacija. Advantages. Disadvantages. Globalization’s Impact on Business. Anti-globalisation. Conclusion. Appendix (5).
  Tarptautinė ekonomika, rašinys(8 puslapiai)
  2007-07-03
Puslapyje rodyti po