Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos kursiniai darbai

Tarptautinės ekonomikos kursiniai darbai (119 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjungos (ES) paramos įtaka ekologinio ūkio plėtrai Lietuvoje

  Santrauka. Summary. Sąvokų žodynas. Santrumpos. Įvadas. Ekologinio ūkininkavimo ištakos, raida ir perspektyvos Europos Sąjungoje (ES). Paramos ištakos ir jos teikiamos galimybės. Ekologinio ūkininkavimo atsiradimo priežastys. Ekologinio ūkio ypatumai. Ekologinio ūkininkavimo Europos Sąjungoje (ES) raida ir pasekmės. Ekologinio ūkininkavimo perspektyvos Europos Sąjungos (ES) plėtros procese. Parama ekologiniams ūkiams. Struktūrinių fondų lėšų panaudojimas Lietuvoje. Lietuvos kaimo plėtros 2004-2006 metų planas. Lietuvos 2007-2013 metų kaimo plėtros planas. Europos Sąjungos (ES) paramos įtaka ekologinio ūkio plėtrai Lietuvoje. Paramos įtakos ekologinio ūkininkavimo plėtrai Lietuvoje tyrimo metodika. Ekologinio ūkininkavimo tradicijos Lietuvoje. Ekologinis ūkininkavimas Lietuvoje prieš narystę į Europos Sąjungą (ES). Ekologinis ūkininkavimas po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Europos Sąjungos (ES) paramos įtakos ekologinio ūkininkavimo plėtrai Lietuvoje įvertinimas. Ekologinio ūkininkavimo paramos reikšmė ūkių veiklos rezultatams mažo nepalankumo vietovėse. Ekologinio ūkininkavimo paramos reikšmė ūkių veiklos rezultatams palankiose ūkininkauti vietovėse. Ekologinės žemės ūkio veiklos konkurencingumo įvertinimas. Europos Sąjungos (ES) parama: lūkesčių pateisinimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (10 psl.).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(83 puslapiai)
  2008-11-28
 • Europos Sąjungos (ES) prekybos politika: esmė, pagrindiniai bruožai ir raida

  Įvadas. Europos sąjungos (ES) bendroji prekybos politika. Europos sąjungos (ES) institucijų vaidmuo Bendrojoje prekybos politikoje. Europos Bendrijos (EB) vidaus teisės normos. Bendrasis muitų tarifas. Bendroji preferencijų sistema. Antidempingo priemonės. Apsaugos ir priežiūros priemonės. Europos Bendrijos (EB) prekybos susitarimai su trečiosiomis šalimis ir regioniniais blokais. Europos Bendrijos (EB) preferencijų piramidė. Europos sąjunga (ES) ir GATT/PPO. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-09-05
 • Europos Sąjungos (ES) rinkų ypatumai

  Įvadas. Europos Sąjungos rinkų ypatumai. Europos Sąjungos bendrosios rinkos raida. Bendrosios rinkos kūrimo teisiniai pagrindai. Keturios bendrosios rinkos laisvės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-10-31
 • Europos Sąjungos (ES) valiutos vienetas euras: perspektyvos ir pavojai Lietuvos ekonomikai

  Įvadas. Pinigų samprata ir jų funkcijos. Pinigai ir jų kilmė. Pinigų funkcijos ir savybės. Lietuva ir Europos sąjungos bendroji valiuta - euras. Pinigų sąjungos esmė. Europos Sąjungos (ES) valiuta – euras. Euro įvedimas Lietuvoje. Euro perspektyvos ir pavojai Lietuvos ekonomikai. Euro įvedimo perspektyvos Lietuvos ekonomikai. Euro įvedimo pavojai Lietuvos ekonomika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-04-13
 • Europos Sąjungos (ES) verslo aplinka, verslo įmonių konkurencinės galimybės integruojantis į Europos Sąjungos (ES) erdvę

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) ištakos ir struktūra. Narystės Europos Sąjungoje sąlygos. Formalios Europos Sąjungoje narystės sąlygos. Neformalios narystės Europos Sąjungoje sąlygos Europos Sąjungos verslo aplinka. Ekonominė aplinka. Vieninga rinka. Konkurencinė politika. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Bendroji politika. Socialinė aplinka. Struktūrinė politika. Teisinė aplinka. Įmonių konkurencinės galimybės integruojantis į Europos Sąjungos erdvę. Įmonės strategija. Marketingas. Pardavimas, distribucija, pirkimai. Gamyba. Aplinkos apsauga. Žmogiškųjų išteklių (personalo) valdymas. Finansai ir apskaita. SVĮ įmonių konkurencinės galimybės integruojantis į Europos Sąjungos (ES) erdvę. SVĮ sampratą ir plėtrą reglamentuojantys įstatymai. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų veiklos apžvalga. SVĮ sektoriaus SWOT analizė. Išvados. Priedai.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(50 puslapių)
  2005-11-19
 • Europos Sąjungos (ES) verslo aplinka, verslo įmonių konkurencinės galimybės integruojantis į Europos Sąjungos (ES) erdvę

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) ištakos ir struktūra. Europos Sąjungos ištakos. Europos Sąjungos (ES) struktūra. Europos Sąjungos verslo aplinka. Ekonominės integracijos esmė ir jos formos. Ekonominė aplinka. Vieninga rinka. Konkurencinė politika. Bendroji politika. Socialinė aplinka. Struktūrinė politika. Teisinė aplinka. Įmonių konkurencinės galimybės integruojantis į Europos Sąjungos (ES) erdvę. Smulkių ir vidutinių įmonių sampratą ir plėtrą reglamentuojantys įstatymai. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tendencijos ir galimybės integruojantis į Europos Sąjungą (ES). Integracijos poveikis konkurencinei aplinkai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-03-22
 • Europos Sąjungos (ES) žmogiškieji ištekliai: pasiskirstymas ir kaita

  Įvadas. Europos Sąjungos žmogiškųjų išteklių tyrimas ir metodika. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Darbo metodai. Europos Sąjungos žmogiškieji ištekliai. Žmogiškųjų išteklių skaičius, jų struktūra ir tankumas. Žmogiškųjų išteklių demografinė struktūra. Žmogiškųjų išteklių socialinė struktūra. Natūralusis gyventojų judėjimas. Migracija ir "protų nutekėjimas". Išvados. Anotacija. Summary.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-12-14
 • Finansinė globalizacija

  Įvadas. Bendrai apie globalizaciją. Finansinės globalizacijos istorija. Ankstesnės globalizacijos bangos. Pirmoji globalizacijos banga: 1870 – 1914 metai. Atsitraukimas prie nacionalizmo: 1914 – 1945 metai. Antroji globalizacijos banga: 1945 – 1980 metai. Naujoji globalizacijos banga. Kintanti prekybos struktūra. Globalizacija verslo srityje. Antrojo pasaulinio karo pasekmės. Tarptautinės finansinės organizacijos. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio bankas. Pasaulio banko funkcijos. Pasaulio bankas ir Lietuva. Įrodymai, kad globalizacija vyksta. Politika. Viešosios tvarkos palaikymas. Krašto gynyba. Ekonomika. Kultūra. Tarptautinės organizacijos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-06-09
 • Finansinės galios įtakojančios tarptautinį verslą

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti finansines galias, įtakojančias tarptautinę prekybą; konkrečios įmonės pavyzdžiu išnagrinėti tarptautinės plėtros strategiją. Valstybės ekonominė politika. Tarptautinė prekyba. Valstybės vykdomas ekonominės veiklos reguliavimas; fiskalinės ir monetarinės politikos įtaka tarptautinei prekybai. Prekybos barjerai. Ekonominiai tarifų padariniai (protekcinių muitų). Tiesioginis efektas (padarinys). Netiesioginis efektas (padarinys). Akcizo mokestis. Argumentai už protekcionizmą. Pigi darbo jėga užsienyje. Fiskalinės ir monetarinės politikos suderinamumas. Įmonės tarptautinės plėtros strategijos parinkimas konkrečios įmonės pavyzdžiu. UAB "X" charakteristika. Priežastys paskatinusios firmą UAB "X" skverbtis į užsienio rinkas. Veiksniai įtakojantys įmonės veiklos internacionalizavimo procesą. Išoriniai veiksniai lemiantys firmos UAB "X" tarptautinę veiklą. PEST analizė. Vidiniai veiksniai lemiantys firmos UAB "X" skverbimąsi į tarptautines rinkas. Skverbimosi būdų į užsienio rinkas prieinamumas firmai UAB "X". Tarptautinio verslo strategijos įgyvendinimo etapai. Optimaliausias pirminis skverbimosi į užsienio rinkas būdas. Tolimesnės tarptautinio verslo ir firmos internacionalizavimo strategijos formulavimas. Kokybės sistemos nauda firmoje UAB "X". Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-04-22
 • Fines de aplicación de las Normas contables internacionales

  Tarptautiniai verslo standartai. Darbas ispanų kalba. Fines de aplicación de las Normas contables internacionales. Norma Internacional de Información Financiera nº 3 (NIIF 3). Concepto, naturaleza y fundamento del fondo de comercio. Valoración de empresas. Regulación en Lituania. Fondo de comercio. Estados financieros consolidados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2006-10-31
 • Globalinių problemų ekonominiai aspektai

  Aplinkos taršos (ekologinė) problema. Globalinės energetikos problemos. Globalinės maisto problemos. Globalinės demografinės problemos. Globalinė atliekų problema. Urbanizacija ir jos problema.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2007-04-05
 • Įsidarbinimo sąlygos Lietuvos piliečiams Europos Sąjungos (ES) institucijose

  Įvadas. Įsidarbinimo sąlygos Lietuvos piliečiams. Europos Sąjungos (ES) institucijos. Europos Komisija (EK). Europos Parlamentas (EP). Europos Sąjungos Taryba. Teisingumo teismas. Audito Rūmai. Europos ombudsmenas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos Centrinis bankas. Europos investicijų bankas. Kitos institucijos. Pareigybės ir darbo sąlygos Europos Sąjungos institucijose. Pareigybės. Nuolatinių darbuotojų klasės, kategorijos ir pakopos. Laikinieji darbuotojai. Deleguoti nacionaliniai ekspertai. Pareigybių sistemos reforma. Darbo sąlygos Europos Sąjungos (ES) institucijose. Karjeros sistema. Europos Sąjungos (ES) pareigūnų administraciniai statusai. Europos Sąjungos (ES) pareigūnų atleidimas iš darbo. Atlyginimai ir išmokos. Socialinės garantijos. Įmokos ir mokesčiai. Parengiamieji kursai ir įsidarbinimo procesas. Parengiamieji kursai Lietuvoje. Prašymo dalyvauti konkurse pateikimas. Atrankos procesas. Lietuvos piliečių įsidarbinimo Europos Sąjungos (ES) institucijose problemos ir dinamika. Pagrindinės įsidarbinimo kliūtys. Valstybės politika įsidarbinimo Europos Sąjungos (ES) institucijose srityje. Lietuvos piliečių įsidarbinimo Europos Sąjungos (ES) institucijose dinamika. Išvados. Priedai.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-02-22
 • Išsivysčiusių šalių tarptautinė ekonominė politika: Kanados atvejis

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti išsivysčiusių šalių tarptautinę ekonominę politiką, išskiriant Kanados atvejį. Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. Veiksniai formuojantys tarptautinę ekonominę politiką. Tarptautinės ekonominės politikos priemonės. Išsivysčiusių šalių ekonominis modelis. Kanados politika. Kanados ekonomika ir jos vystymasis. Kanados fiskalinė politika. Mokesčių pokyčiai. Vyriausybės išlaidos. Kanados monetarinė politika. Kanados tarptautinė prekyba. Kanados valiutinė politika. Išsivysčiusių šalių mokesčių sistemų charakteristika. Mokesčių sistemų sandara ir jų tobulinimas. Pajamų ir pelno mokesčiai. Prekių ir paslaugų mokesčiai. Turto mokesčiai. Išsivysčiusių šalių mokesčių sistema. Išvados
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-01-08
 • Kinijos ekonomika

  Įvadas. Pagrindiniai Kinijos ekonomikos rodikliai. Trumpa istorine apžvalga. Dabartinė ekonominė situacija. Žemes ūkis. Pramonė. Užsienio prekyba. Tiesiogines užsienio investicijos. Prekybos ir investavimo politika. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Įsipareigojimai pagal Pasaulio prekybos organizaciją (PPO). Mokesčiai. Specialiosios ekonomines zonos. Sez istorija. Šenzen specialioji ekonominė zona. Hong Kongas. Sąlygos verslui Kinijoje. Ekonominė Kinijos modernizacija. Nuo "socialistinės transformacijos" iki "keturių modernizacijų". Auganti ekonomika: miesto ir kaimo matmuo. Profesionalumo reforma. Ekonominės izoliacijos pabaiga. Ekonomikos augimo problemos. Politinė tradicija. "Penktoji modernizacija": ideologija versus praktika. Valstybė ir visuomenė: nuo dominavimo — prie koegzistavimo — prie liberalizacijos? Papildoma svarbi informacija apie Kiniją. Ekonominio bendradarbiavimo su Kinija perspektyvos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-03-16
 • Konkurencija ir konkurencingumas Europos Sąjungoje (S)

  Konkurencija, konkurencingumas ir įmonių politika. Konkurencingumas ir sanglauda. Konkurencijos politika ir sanglauda. Antitrestinės priemonės ir sanglauda. Valstybės pagalbos kontrolė ir sanglauda. Biudžetas: kiekybinė regioninės pagalbos reikšmė. Valstybinės pagalbos kontrolė ir Struktūrinių Fondų veikla. Išvados. Pramonės konkurencija. Bendrijos politika, siekiant pagerinti reglamentų ir standartų įgyvendinimą. Techninis reglamentas, vieninga rinka ir sanglauda. Pramonės strategija ir sanglauda: pramoninio bendradarbiavimo plėtros strategija.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-17
 • Konkurencingumas

  Tarptautinio konkurencingumo samprata. Tarptautinio konkurencingumo kitimas. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Užsienio politikos problemos. Lietuva tarptautinio konkurencingumo arenoje. Lietuvos ekonomikos apžvalga. Investicijų pritraukimas į Lietuvą. Laisvoji ekonominė zona. Investicijų pritraukimas į Lietuvą programos. Muitų politika. Europos sąjungos politika. Integracijos poveikis Lietuvos įmonių konkurencingumui. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politika. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos diegimas Lietuvoje. Apdirbamosios pramonės konkurencingumas Europos Sąjungos (ES) šalių atžvilgiu. Lietuvos apdirbamosios pramonės struktūros ypatumai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(40 puslapių)
  2007-03-28
 • Lietuvos eksporto pobūdis ir struktūra dabartinėmis sąlygomis

  Įvadas. Eksporto motyvai. Dabartinė Lietuvos situacija. Problemos su kuriom susiduria eksportuotojai. Naujos eksporto skatinimo formos. Orientuotos į eksportą ekonomikos plėtros modelis. Lietuvos eksporto plėtra. Eksporto strategijos parengimas. Lietuvos pramonės eksporto konkurencingumas Baltijos šalių atžvilgiu. Išvados ir pasiūlymai.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-05-19
 • Lietuvos integravimasis į tarptautinę ekonomiką

  Lietuvos tarptautinės prekybos politika. Lietuva - pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) narė. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą. Lietuvos integravimosi į Europos Sąjungą (ES) strategija. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) santykiai. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) ekonominiai ryšiai ir prekybos sąlygos. Lietuvos ekonominė politika, integruojantis į Europos sąjungą. Europos sąjungos vieningosios rinkos reikšmė Lietuvos ekonomikai. Lietuvos situacija rengiantis narystei Europos Sąjungoje (ES). Lietuvos situacija įstojus į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) vieningąją rinką pagrindiniai aspektai. Ekonominės integracijos skatinimas. Lietuvos ekonominės integracijos į Europos Sąjungą (ES) vieningąją rinką skatinimo strateginės kryptys. Prielaidų integracijai į vieningąją rinką sudarymas. Institucinių gebėjimų naujose viešojo administravimo srityse plėtra. Informacijos rinkos dalyviams teikimas. Ekonomikos konkurencingumo kėlimas. Lietuvos ekonominės integracijos į Europos Sąjungą (ES) vieningąją rinką skatinimo strateginių krypčių įgyvendinimas. Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) vieningąją rinką gairės 2004-2010 metais.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-11-28
 • Lietuvos ir Latvijos bankų palyginamieji aspektai

  Įvadas. Bankų sistemos raida. Lietuvos ir Latvijos bankų sistemos raida (nuo 1990 metų). Bankų sistemos struktūra. Lietuvos bankų sistemos struktūra. Latvijos bankų sistema. Lietuvos ir Latvijos bankų sistemos palyginimas. Šalių bankų sektoriaus panašumai. Centriniai bankai, jų veikla ir funkcijos. Lietuvos bankas. Latvijos bankas. Lietuvos ir Latvijos centrinių bankų palyginimas. Komercinių bankų atliekamos operacijos. Lietuvos komercinių bankų atliekamos operacijos. Latvijos bankų atliekamos operacijos. Lietuvos ir Latvijos komercinių bankų atliekamų operacijų palyginimas. Centrinių ir komercinių bankų priežiūros institucijos. Išvados. Priedai (7).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-23
 • Lietuvos muitų politika

  Įvadas. Muitas. Muitų rūšys. Muitų tarifų nustatymas. Muitų normos atsižvelgiant į valstybę, iš kurios yra kilusios prekės. Muitų politika. Lietuvos muitinė. Muitinės misija ir strateginiai tikslai. Pagrindiniai Lietuvos muitinės uždaviniai ir atliekamos funkcijos. Muitinės administruojami muitai bei mokesčiai. Muitinės sandėliai. Europos Sąjungos (ES) įtaka muitinės veiklai. Užsienio prekyba. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) sutartis dėl prekybos visomis prekėmis. Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO). Dabartinė Europos Sąjungos (ES) užsienio prekybos politika. Romos sutartis – teisinės Europos Sąjungos (ES) bendrosios prekybos pagrindas. Skirtingi importo režimai. Prekyba su trečiosiomis šalimis. Lietuva dalyvaus bendrojoje prekybos politikoje. Po plėtros Europos Sąjungos (ES) prekyba su trečiosiomis šalimis ir toliau laisvės. Užsienio prekybos pasikeitimas Lietuvai įstojus į Europos Sąjungos (ES). Prekybos su Ukraina režimo pasikeitimas. Prekybos su Rusijos Federacija režimo pasikeitimas. Trišalis Baltijos šalių ekonominis bendradarbiavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2005-04-21
Puslapyje rodyti po